วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนที่ 3

ตอนที่ 3 : การงานอาชีพฯ : จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน
ส่วนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 26 ข้อ (ข้อ 1 - 26) : ข้อละ 1 คะแนน
ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 3
ข้อ 3 ตอบ 1
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 4
ข้อ 9 ตอบ 2
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 1
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 4
ข้อ 17 ตอบ 2
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 1
ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1
ข้อ 22 ตอบ 2
ข้อ 23 ตอบ 3
ข้อ 24 ตอบ 4
ข้อ 25 ตอบ 1
ข้อ 26 ตอบ 2
ส่วนที่ 2 แบบระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน : จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 27 - 30)
ข้อละ 1 คะแนน
ข้อ 27 ตอบ 41B
ข้อ 28 ตอบ 23F
ข้อ 29 ตอบ 72D
ข้อ 30 ตอบ 37B

1 ความคิดเห็น:

  1. My compliments for your blog and pictures included,I invite you in my photoblog "photosphera"

    CLICK PHOTOSPHERA

    Greetings from Italy

    Marlow

    ตอบลบ